deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Terres i Runes - Terres i RunesLes runes o residus de la contrucció poden tenir diferents procedències (enderrocs, construcció o excavació), però donat que a les deixalleries no s’admeten vehicles de PMA superior a 3500 kg., les runes que hi arriben provenen exclussivament de la petita obra. Són els residus dels manobres que es dediquen a fer reformes als pisos i al petit comerç. Així doncs, es tracta principalment de materials d’origen petri (com trossos de rajoles, guix o maons) molt barrejats amb cables, canonades, ferros, fustes, vidres, cartró, plàstics i altres materials que l’ususari ha de separar a la mateixa deixalleriaAquest tipus de residus són portats per l’usuari directament des del lloc d’origen a la deixalleria, on el mateix usuari haurà de separar i dipositar en els contenidors adients les fraccions que no són pròpiament runa. Aquest transport es fa sovint en furgonetes o camions de PMA no superior a 3500 kg. (màxim admès a les deixalleries). El contenidor on es diposita aquest residu es troba situat al moll de descàrrega i té una capacitat de 20 m3.Donada la separació que es fa a la mateixa deixalleria de les fraccions que no són pròpiament runa, el tipus de residu que queda és molt net. Malgrat tot, aquest tipus de residu té poques possibilitats de recuperació (mitjançant la seva reincorporació al cicle constructiu a través d’un procés de trituració), degut a la barreja de materials (rajoles, guix o maons), que tot i tenir un origen petri comú, tenen propietats i característiques molt diferents. Així doncs, el seu destí final són els monodipòsits controlats, on s’utilitzen com a rebliment de pedreres i excavacions a cel obert. En concret, les deixalleries gestionades per TERSA, S.A., porten les seves runes al dipòsit controlat de residus de la construcció de Pomar (Badalona), gestionat per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus i Tractament i Eliminació de Residus, S.A. (TERSA) (telèfon de contacte: 93 462 78 70).