deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Residus Especials No Ident.Dins d’aquesta categoria s’inclouen tots aquells productes sense etiqueta identificativa (o amb una etiqueta il.legible), productes l’origen i utilitat dels quals sigui desconegut pel propietari, o productes la identificació correcta dels quals sigui posada en dubte (productes que no estiguin en l’envàs original,...). Aquest tipus de residus es generen a llars particulars, petits comerços, tallers, tintoreries, etc., a causa del deteriorament de les etiquetes d’envasos que contenen tot tipus de productes de neteja, pintures, dissolvents, pesticides, etc., els quals es consideren residus especials degut a la toxicitat dels seus components. Per tal d’evitar la producció d’aquest residu, hem de tenir cura que les etiquetes es conservin en bon estat, mai hem de treure cap etiqueta identificadora i en cas que aquesta es desprengui, hem de tornar a identificar correctament el producte en qüestió.Els propietaris han de portar aquest residu a les deixalleries, adequadament tapat i procurant que no vessi. Cal que els particulars informin sempre als empleats de les deixalleries sobre l’origen i la naturalesa d’aquest residus (on els han trobat, per a què ho feien servir, quin tipus de residu creuen que és, ...).
Amb aquestes dades, els empleats han d’omplir una targeta adhesiva d’identificació, tal com la de la imatge, per tal de caracteritzar el producte recollit.
A la deixalleria aquest residu es guardarà en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat. Seria convenient que aquest cobert pogués tancar-se amb clau, per a evitar l’accés de persones quan el vigilant no hi sigui present.Els residus no identificats (amb el seu corresponent adhesiu identificatiu) recollits a les deixalleries són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló, telèfon de contacte: 93 568 66 00), situat en el municipi de Montmeló (Vallès Oriental), amb una capacitat de tractament de 3400 tones anuals. L’objecte d’aquesta planta és rebre els residus, en quantitats menors d’1 tona, per a reagrupar-los i/o recondicionar-los (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.