deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - RadiografiesUna radiografia és la impressió obtinguda sobre una placa fotogràfica per mitjà d’una tècnica consistent a sotmetre el cos que es vol examinar a l’acció dels raigs X, a fi d’obtenir-ne una imatge. Aquesta tècnica es basa en el fet que els diversos teixits que formen el cos humà (ossos, músculs, etc.) tenen diferents graus d’absorció dels raigs X. Les plaques fotogràfiques de les radiografies estan formades per polièster, un tipus de plàstic, i sals de plata. Quan anem al metge i ens mana fer un radiografia, sovint ens la dóna un cop l’ha examinat i ha fet el diagnòstic. Així doncs, a les llars particulars s’acumulen les radiografies que ens han fet al llarg de la nostra vida. Les radiografies, també s’acumulen als hospitals, ambulatoris i consultoris mèdics. Per a fer una correcta gestió d’aquest residu, hem de dipositar les radiografies separadament de les escombraries domèstiques ja que, si no ho fem així, les sals de plata i d’altres metalls pesants tòxics que contenen aquestes plaques fotogràfiques poden ser alliberats al medi, contaminant el sòl i les aigües i perjudicant els éssers vius. A més a més, la recollida selectiva d’aquest residu també permet recuperar la plata per a la seva reutilització.Els particulars portaran aquest residu a les deixalleries, on serà dipositat en el cobert dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.A les deixalleries es recullen molt poques radiografies. Hi ha algunes empreses que es dediquen a la recuperació d'aquest tipus de residus. Una d'elles és RGR Metales, S.L. (telèfon de contacte: 93 752 27 47), on es recupera, per via química (dissolució de la plata), el polièster i la plata contingudes a les radiografies.