deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Olis MotorEls olis derivats del petroli tenen múltiples utilitats: olis de motor, olis hidràulics, olis lubricants, olis de transformadors, olis de mecanització, ... Tanmateix, el seu període de vida útil és limitat i, periòdicament, s’han de renovar. A nivell particular, això comporta la generació d’olis minerals de cotxe usats en tallers d’automoció.
Els olis usats són rics en metalls, sulfurs i clors procedents dels additius que contenen i, per tant, poden tenir un impacte negatiu sobre el medi ambient força considerable, ja que:
 • Si s’aboquen a terra, als corrents d’aigua o al clavegueram, afecten rius i aqüífers (un sol litre d’oli usat pot arribar a contaminar un milió de litres d’aigua).
 • Si es cremen sense les condicions adequades, provoquen emissions de gasos contaminants a l’atmosfera (cinc litres d’oli cremat poden pol.luir l’aire que un ésser humà respira durant cinc anys). En canvi, si són regenerats allarguen la vida útil del petroli, recurs natural escàs. Per tal de reduir la quantitat generada d’aquest residu cal:
 • Emprar les quantitats d’olis minerals mínimes necessàries.
 • Utilitzar medis de transport alternatius sempre que sigui possible (fer servir el transport públic, la bicicleta, caminar,...). • Els particulars poden portar els seus olis minerals usats a les deixalleries. Aquests olis han de ser dipositats i emmagatzemats en dipòsits adequats sense barrejar-los amb altres olis o líquids, sinó l’empresa encarregada del seu tractament, CATOR, S.A. (Catalana de Tractament d'Olis Residuals), no es farà càrrec de la seva recollida i reciclatge. Els olis minerals es dipositaran en el contenidor corresponent (bidons) del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, amb compte de que no vessin i sota la supervisió de l’operari encarregat. Seria convenient, a més, que aquest cobert pogués tancar-se amb clau, per a evitar l’accés de persones quan el vigilant no hi sigui present.  L’empresa CATOR, S.A. (telèfon de contacte: 93 488 19 19), recull l’oli usat dels centres generadors i de les deixalleries i el porta a la seva planta de regeneració de l’oli usat, situada a Alcover (Alt Camp), amb una capacitat de tractament de 30.000 tones/any. En aquesta planta es procedeix a la valorització dels olis usats, mitjançant diferents processos de destil.lació dels quals s’obté:
 • Aigua i hidrocarburs lleugers, que són reutilitzats a la mateixa planta.
 • Gasoil i oli lleuger, que es destinen a combustible.
 • Oli refinat, sense metalls pesants ni partícules, comercialitzable com a oli de base per a fer nous olis comercials (dos litres d’oli poden obtenir-se a partir de tres litres d’oli usat o, alternativament, de 100 litres de petroli, recurs natural escàs).
 • Una solució salina útil com a fertilitzant o com a aigua de procés.
 • Un sòlid residual que pot utilitzar-se com a asfalt.

 •