deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Neteja OxidantsEl lleixiu, els desinfectats que contenen clor, els productes per a clorar l’aigua de les piscines, els desinfectants blaus pel WC (para-diclorobenzè), els blanquejadors basats en clor, etc. són productes de neteja de caràcter oxidant. Aquest tipus de residu és generat en llars, petits comerços, tintoreries, etc., i prové principalment de restes de productes no utilitzats. Aquests productes poden ser corrosius, tòxics o nocius per a les persones i el medi ambient. Poden destruir l’equilibri bacterià de les aigües si s’aboquen als desguassos. Si es cremen poden produir compostos encara més problemàtics, ja que hi intervé el clor. A més, en contacte amb els productes àcids o alcalins poden produir gasos tòxics i irritants. Fent servir productes de neteja alternatius, no tòxics, com bòrax, aigua amb llimona, bicarbonat o vinagre, etc. (que podem trobar en nombrosos llibres publicats sobre el que s’anomena "la llar ecològica") i procurant reduir al mínim la quantitat de producte utilitzat al netejar, minimitzarem la quantitat produïda d’aquest residu.Els particulars portaran a les deixalleries els productes de neteja de caràcter oxidant que generin, correctament separats, etiquetats i tapats. per tal d’impedir que productes químics diferents es barregin produint gasos tòxics i irritants. Aquest residu es dipositarà en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat. Seria convenient, a més, que aquest cobert pogués tancar-se amb clau, per a evitar l’accés de persones quan el vigilant no hi sigui present.Els productes de neteja de tipus oxidant recollits a les deixalleries són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló, telèfon de contacte: 93 568 66 00), situat en el municipi de Montmeló (Vallès Oriental), amb una capacitat de tractament de 3400 tones anuals. L’objecte d’aquesta planta és rebre els residus, en quantitats menors d’1 tona, per a reagrupar-los i/o recondicionar-los (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.