deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Materials de CotxeDins d’aquest grup de residus s’inclouen:
  • Els anticongelants: són substàncies emprades per a disminuir el punt de congelació. Tenen diverses aplicacions: anticongelants d’olis lubricants, vidres, lubricants especials, transmissions hidràuliques, fluids de refrigeració, condensadors electrònics,... Contenen etilenglicol, un dissolvent molt inflamable, i també se’ls afegeixen additius que poden augmentar molt la seva perillositat.
  • Els líquids de frens i refrigerants.
  • Aquells envasos que han estat en contacte amb productes tòxics com refrigerants, etc. (Excepte les llaunes d’oli mineral que s’inclouen en una altra categoria de residus).
    Aquest tipus de residus són generats bàsicament per petits tallers i, en menor quantitat, pels particulars. La seva perillositat radica en el fet que contenen o estan impregnats de substàncies tòxiques i inflamables. Per tal de minimitzar la quantitat generada d’aquest residu, hem d’utilitzar medis de transport alternatius sempre que sigui possible (fer servir el transport públic, la bicicleta, caminar,...).
  • Els particulars poden dur aquests tipus de residus a les deixalleries. S’ha de tenir especial cura d’evitar els vessaments i el contacte amb la pell, i de no ajuntar els diferents productes ja que podria formar-se una barreja explosiva. A la deixalleria aquest residu es dipositarà en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat. Seria convenient, a més, que aquest cobert pogués tancar-se amb clau, per a evitar l’accés de persones quan el vigilant no hi sigui present.    Els materials de cotxe recollits a les deixalleries són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló, telèfon de contacte: 93 568 66 00), situat en el municipi de Montmeló (Vallès Oriental), amb una capacitat de tractament de 3400 tones anuals. L’objecte d’aquesta planta és rebre els residus, en quantitats menors d’1 tona, per a reagrupar-los i/o recondicionar-los (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.