deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Dissolvents



Els dissolvents són substàncies orgàniques, sintetitzades per la indústria química o derivades del petroli, que tenen la capacitat de dissoldre altres productes per tal de formar una mescla uniforme i homogènia. Els dissolvents es poden classificar en: Diluents en general: white spirit, aiguarràs, trementines, acetones, glicols, etc., presents en els correctors líquids, els retoladors, ... Dissolvents combustibles: alcohol de cremar, alcohol metílic, benzines, petroli, ... Els dissolvents residuals es generen en tallers com a resultat de processos de neteja de peces i equips de pintura, en tintoreries, en llars (productes de neteja, llevataques), etc. Els dissolvents són productes inflamables i tòxics. La seva volatilitat comporta una problemàtica especial associada a l’emanació de vapors i a la seva possible inhalació. Per a reduir la quantitat d’aquests residus podem utilitzar pintures amb aigua i netejar amb productes alternatius, no tòxics, que podem trobar en numerosos llibres publicats sobre el que s’anomena "la llar ecològica".



Els dissolvents hauran de ser portats a les deixalleries, on s’hauran de guardar drets i ben tancats per a evitar que es volatilitzin els dissolvents que contenen. És necessari que els usuaris tanquin bé els envasos i els duguin amb l’etiqueta ben visible. S'emmagatzemen temporal al cobert de residus especials, en prestatges.



Els dissolvents recollits a les deixalleries són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló, telèfon de contacte: 93 568 66 00), situat en el municipi de Montmeló (Vallès Oriental), amb una capacitat de tractament de 3400 tones anuals. En aquesta planta, els dissolvents són reagrupats amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa, on els dissolvents usats seran destil.lats i purificats per a la seva reutilització. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta de Montmeló, on són descontaminats i recuperats.