deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Residus Especials - Coles AdhesiusAl mercat podem trobar diferents tipus de coles i adhesius d’ús domèstic:
 • Coles per a paper, les quals generalment són a l’aigua, sense dissolvents. Podem citar, per exemple, la cola de segells i sobres o les coles blanques.
 • Coles universals: amb nombrosos dissolvents orgànics, encara que actualment existeixen en el mercat coles d’aquest tipus que no compren dissolvents.
 • Coles instantànies: no contenen dissolvents.
 • Coles de dos components: portem lligams i enduridors. Contenen compostos químics molt actius i poden tenir problemes de toxicitat.
 • Coles en esprai: s’usen especialment en el sector gràfic. Contenen dissolvents tòxics i el rics d’inhalació augmenta per la seva aplicació en esprai.
 • Adhesius dels embalatges de paper cartró que són autoadhesius.
  Així doncs, aquest tipus de residu conté productes tòxics i inflamables que cal tractar adequadament. Per a reduir la toxicitat d’aquests residus el que podem fer és utilitzar coles sense dissolvents i evitar les coles de dos components.
 • Les coles i adhesius hauran de ser portats a les deixalleries. És necessari que els usuaris tanquin bé els envasos (sobretot els que contenen dissolvents) i els duguin amb l’etiqueta ben visible. A la deixalleria aquest residu es dipositarà en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat. Seria convenient, a més, que aquest cobert pogués tancar-se amb clau, per a evitar l’accés de persones quan el vigilant no hi sigui present.  Les coles i adhesius recollits a les deixalleries són portats al Centre per al Recondicionament i la Recuperació de Residus Especials en Petites Quantitats (UTE Montmeló, telèfon de contacte: 93 568 66 00), situat en el municipi de Montmeló (Vallès Oriental), amb una capacitat de tractament de 3400 tones anuals L’objecte d’aquesta planta és rebre els residus, en quantitats menors d’1 tona, per a reagrupar-los i/o recondicionar-los (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.