deixa_01
Altres Residus
Electrònica-Informàtica
Cables Elèctrics
Ferralla
Metalls
Fusta
Mobles
Pneumàtics
Rebuig
Sabates
Tèxtil
Vidre Plà
Vidre Plà Seguretat i Armat
Restes de Poda
Paper (60%)
Electrodom. Línia Blanca
Electrodom. Línia Marró
Andròmines
Altres Residus

Envasos i Embalatges
Cartró
Paper (40%)
P.E.T.
H.D.P.E. Blanc i Transp.
H.D.P.E. Color
Polivinil de Clor
Plàstic Film
Plàstic Mix
Porexpan
Tetrabrik
Llaunes d'Alumini
Llaunes Fèrriques
Vidre Transparent
Vidre de Color
Ampolla de Cava
Residus Especials
Aerosols
Bateries
Dissolvents
Fluorescents
Neveres amb CFC
Olis Motor
Olis Vegetals
Pesticides
Piles botó
Piles format gran
Pintures amb aigua
Pintures amb dissolvents
Radiografies
Tòner
Envasos d'Olis Motor
Ceres i Betums
Coles Adhesius
Cosmètics
Laboratori Escolar
Líquids Fotografia
Materials de Cotxe
Termòmetres i Hg
Neteja Bàsics
Neteja Oxidants
Neteja Àcids
Residus Especials No Ident.
Terres i Runes
Terres i Runes

Envasos i Embalatges - Paper (40%)El paper es compon de fibres cel.lulòsiques d’origen arbori adherides les unes a les altres formant làmines molt primes. Els diferents tipus de paper presenten característiques diferents atesa la seva composició, l’ús de tintes, etc. Podem dividir el paper en tres categories en funció de l’ús que en fem: informació-comunicació (premsa, revistes, llibres, oficina, fotocòpies, fulls de propaganda, etc.), ús domèstic (paper tissú per a rotllos de cuina, filtres de cafè, mocadors, etc.) i embalatge (sacs, paper d’embalar, etc.). Donat que seria molt difícil, a més d’innecessari, la separació del paper entre el paper utilitzat en envasos i embalatges i la resta, es considera que el 40% del paper que arriba a les deixalleries és paper procedent d’envasos i embalatges.

La recuperació del paper i la seva reutilització ofereix nombrosos avantatges:
  • Disminueix el volum dels nostres residus.
  • Redueix el consum d’energia (en un 65%) i aigua (en un 85%) en el procés de fabricació del paper.
  • Disminueix la contaminació atmosfèrica i de l’aigua provocada per la seva fabricació.
  • Redueix la necessitat de fibres vegetals verges procedents dels arbres (disminuint així la desforestació i l’efecte hivernacle) i les importacions de fusta i paper vell d’altres països. Per tal de minimitzar la quantitat d’aquest residu, hem de rebutjar els productes amb embalatges excessius o superflus i procurar comprar productes en format familiar en comptes d’envasos individuals.  • Cal no barrejar el paper reciclable amb papers bruts (mocadors, tovallons,...), paper d’alumini, paper de fax, paper carbó, papers engomats, plastificats, encerats, grapes, clips o elements metàl.lics. Els particulars han de dipositar el paper en l’iglú de color blau que trobaran a una distància màxima de 300 m dels seus domicilis. També poden guardar aquest residu fins a tenir una quantitat considerable i portar-lo a una deixalleria, on el dipositaran en el contenidor corresponent. Cal assenyalar també, que existeix un sistema de recollida porta a porta del paper i del cartró en comerços, oficines i empreses de serveis, i que en el futur es pensa implantar aquest sistema porta a porta en els edificis d’habitatges particulars.    El paper recollit a les deixalleries és reciclat per les empreses Recuperación de materiales sólidos, S.L. (REMASOL) (telèfon de contacte: 977 87 63 38) i Recuperación de papeles Hermanos Fernández, S.A. (telèfon de contacte: 93 652 10 11), on es classifica, es tritura i es premsa per tal de ser venut a les indústries papereres. És en aquestes indústries on el paper vell és barrejat amb aigua, obtenint-se l’anomenada pasta de paper, la qual se sotmet a diversos procediments per a eliminar les impureses (plàstics, adhesius, tintes, etc.) per a després ser introduïda, juntament amb una certa quantitat de fibres verges, en el procés de fabricació de nou paper.