deixa_01
Que és?
     Definició
     Importancia
     Ubicació i tipus
Organització fisica
     Esquema
     Parts
Normativa
Enllaços d'interes
................................


Organització física - Esquema deixalleria
En aquest esquema es poden veure els components més importants que conformen una deixalleria (en aquest cas el model correspon al que seria una deixalleria de tipus B típica):

Organització física - Parts d'una deixalleria

1. Oficina de recepció i informació.

Un operari supervisa i registra els residus que entren i surten de la deixalleria.

2. Tanca perimetral.

És imprescindible que, fora de l'horari d'atenció al públic, no es puguin introduir a la deixalleria residus no controlats.

3. Cobert d'emmagatzematge dels residus especials.

Cal protegir els residus especials de la pluja per evitar que l'aigua pugui arrossegar i escampar substàncies tòxiques fora de la deixalleria, així com ventilar per tal d'evitar l'acumulació de gasos tòxics.

4. Plataforma o moll de descàrrega.

Els particulars poden estacionar el seu vehicle davant el contenidor adequat i dipositar-hi els residus amb comoditat.

5. Contenidors.

Poden ser de diferents tipus: oberts, tancats (per a líquids, per exemple), compactadors (per a residus voluminosos com el paper), etc., i és recomanable que disposin d'un logotip o dibuix explicatiu i d'una llegenda amb el nom del residu pel qual estan destinats.

6. Vial d'accés per als vehicles de càrrega.

Els camions que s'han d'endur els contenidors plens cap a la planta de reciclatge o de tractament han de disposar de l'espai necessari per a maniobrar amb independència del trànsit de vehicles particulars.