deixa_01
Que és?
     Definició
     Importancia
     Ubicació i tipus
Organització fisica
     Esquema
     Parts
Normativa
Enllaços d'interes
................................


Que és una deixalleria?
És una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. D'aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclables com els especials) que no han pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.

La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals i on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d'aquesta gestió.

El servei de deixalleries serà gratuït pels usuaris particulars que aportin els residus en turismes particulars amb una limitació màxima diària de 500 kg.

Dins del Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya, la deixalleria constitueix un dels nivells del model de gestió de residus municipals, i és definida com la infrastructura que permet al ciutadà l'aportació de forma no periòdica de residus municipals voluminosos i especials.

La deixalleria és un espai tancat, dotat de personal, on s'instal·len una sèrie de contenidors per a facilitar la recollida separada de les diferents fraccions de residus municipals que s'hi aporten i que no han pogut ser minimitzades, les quals es lliuraran selectivament a centres de gestió per a la seva reutilització, l'ordre de prioritats de gestió de residus necessari per tal d'assolir un desenvolupament sostenible.

La gestió dels residus comença ja a la mateixa deixalleria, on determinats residus (com roba, sabates, ampolles de cava o mobles i altres aparells voluminosos) que estan en bon estat són separats de cara a la seva reutilització i aprofitament per part de qui ho sol·liciti a través de l'Ajuntament o qualsevol altre organisme.

A més, en les noves deixalleries (les anomenades deixalleries de tercera generació) es procedirà al desballestament dels voluminosos, sempre i quan això sigui tècnicament possible i la realització d'aquesta operació no afecti el correcte funcionament de la deixalleria.

Importancia de les deixalleries
Així doncs, el servei de deixalleria és important perquè permet:

Aprofitar els residus revaloritzables.
Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors.
Evitar l'abocament incontrolat de residus a l'entorn de les nostres ciutats i dels nostres pobles.
Separar els residus perillosos generats a les llars per a donar-los la destinació final més adequada.
Informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus.

Ubicació i tipus
En funció de la població servida per cada deixalleria, s'han establert tres instal·lacions tipus (A, B i C) pel cas de municipis amb obligatorietat d'establir aquest servei, que segons la Llei 6/1993 de residus són els de més de 5000 habitants, i s'ha proposat l'establiment d'un tipus de deixalleria (Bàsica) que donarà servei als municipis d'entre 2000 i 5000 habitants. Totes elles hauran d'estar ubicades en les proximitats a d'altres pols d'atracció, com són zones de caire comercial, parcs, estacions de transports, etc., que serveixin de referència i facilitin l'accés i la utilització de la instal·lació.